top of page

Industrial Light

WK100, 130, 150W

- 사용용도 : 공장, 창고, 체육관, 대공간 실내

- 가격대비 높은 품질 만족도

- 사이즈 : Φ345 X 240mm

- 조명 추천 설치 높이 7M → 100W

                          높이 9M → 130W

                          높이 10M → 150W

WK-S-15 15W

- 사용용도 : 냉장창고, 냉동창고

- 사용온도 : -30 ~ 30도

- 6500K, CRI>80

- 사이즈 : Φ250 X 40mm

- 냉동창고로 사용한지 4년이상 사용검증제품

bottom of page