top of page

Light Tower

- 배터리 충전 방식 솔루션

- 사용 용도 : 긴급 사용, 야간 작업, 야간 활동, 야간 공연

- 조명 최대 높이 3M, 최소 높이  1.6M

- A block 350W : 조명 각도 17, 30, 38동

                            5700K, CRI>90 and 80

- S400 300W : Wide Angle

                        5700K, CRI> 90 and 80

- 참고 영상 : Youtube → light tower A block, light tower S400

bottom of page